imsschoolblog

3 ปีแห่งความสำเร็จสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล

700x306 pix

          หนึ่งในโรงเรียนทางด้านพาณิชยนาวีที่ประสบความสำเร็จ คงหนีไม่พ้น “โรงเรียนเดินเรือสากล” (Inter Maritime School) ซึ่งได้รับการโจทย์ขานว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์การเรียน ระบบอุปกรณ์เครื่องมือฝึกจำลอง บุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ และการฝึกอบรมที่เข้มข้น เพราะเน้นการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริง สถานที่จริง โดยหวังจะให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้และปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

เมื่อย้อนกลับไปนับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เรามีผู้ร่วมงานไม่ถึง 10 ชีวิต ซึ่งรับนโยบายมาจากคุณวิชัย  วัฒประกายรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ว่าต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของคนไทยด้านพาณิชยนาวีให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล ทีมงานผู้บุกเบิกจึงได้ร่วมกันวางแผนดำเนินการโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการทำงานที่ว่า ทีมเวิร์ค หรือ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะพบเห็นได้จากการทำงานที่ทุกคนช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ตลอดเวลา ไม่เว้นแม้นอกเวลางาน และจากรูปแบบการทำงานนี้เองจึงก่อให้เกิดเป็นโรงเรียนเดินเรือสากลที่ได้มาตรฐานขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้

โรงเรียนเดินเรือสากล ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 และหลังจากนั้นได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพอที่จะกล่าวสรุปได้ คือ วันที่ 4 กันยายน 2555  ได้รับการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 8 หลักสูตรแรก จากกรมเจ้าท่า หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ก็ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนในปี พ.ศ. 2556 วันที่ 13 มีนาคม 2556 ได้รับการรับรองหลักสูตรฝึกอบรม พนักงานวิทยุคมนาคม จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และต่อมาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556        ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2008) จาก Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) รวมทั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับ “ดีมาก” จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับในปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 27 มกราคม 2557 ได้รับการรับรองหลักสูตร เพิ่มเติมอีกจำนวน 36 หลักสูตร จากกรมเจ้าท่า ซึ่งมีทั้งหลักสูตรฝึกอบรม 28 หลักสูตร และหลักสูตรการศึกษา 8 หลักสูตร โดยในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนเดินเรือ- สากลเปิดรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษาเป็นรุ่นแรก คือ นักเรียนหลักสูตร “นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า” ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ได้สำเร็จในหลักสูตรภาคทฤษฎี และได้ลงฝึกกับบริษัทเรือพาณิชย์ ชั้นนำของประเทศไทยหลายคนแล้ว

ระหว่างที่โรงเรียนทำการฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอกทั่วไปนั้น ได้ทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding : MOU) กับหลายองค์กรทั้งภาครัฐบาล อันได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ , วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท บิ๊กซี จำกัด , บริษัท ซี แอนด์ พี จำกัด ,  Thome Ship Management (Thailand) CO., Ltd. , MSI Recruitment CO., Ltd. , P.I.N.K Transports and Trading CO., Ltd.  เป็นต้น    และนอกจากนี้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับด้าน บริหารบุคคลให้กับกิจการนอกชายฝั่ง ซึ่งก็คือ บริษัท O’GAS Solution ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของงานเฉพาะด้าน

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรของทางราชการต่างๆ มากมายในด้านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , กรมประมง , ฐานทัพเรือสัตหีบ , การท่าเรือแห่งประเทศไทย  และฝึกอบรมให้กับพนักงานขององค์กรเอกชนอีกหลายแห่ง เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ,บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด , บริษัท พี.ซี มารีน จำกัด , บริษัท บิ๊กซี จำกัด  ฯลฯ

การที่โรงเรียนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนี้เป็นเพราะว่าได้หัวเรือใหญ่ที่ดี นั่นก็คือผู้บริหาร พลเรือเอก

วีระยุทธ อุตตะโมท ทางทีมงานจึงได้ขอสัมภาษณ์ท่านเป็นการส่วนตัว และถ่ายทอดมาเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้

  1. รู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเปลี่ยนสถานะจากผู้บริหารของทหารเรือ มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนเดินเรือสากล

จากที่ท่านได้เข้ามาเป็นผู้บริหารที่ โรงเรียนเดินเรือสากลนั้น ความรู้สึกแตกต่างจากที่เคยบริหารงานในกองทัพพอสมควร เพราะที่โรงเรียนเดินเรือสากลจะเป็นการบริหารในเชิง ธุรกิจ และ เนื่องจากพนักงานที่ทำงาน ไม่ใช่ทหาร ดังนั้นจึงมีโจทย์ ในการบริหารจัดการ ที่ต่างกัน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ต้องดูแล และ ขับเคลื่อน องค์กรนี้ ไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ตรงตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

  1. การทำงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

หลังจากที่ได้เข้ามาบริหารจัดการ โรงเรียนเดินเรือสากล ท่านเข้าใจอยู่แล้วว่าทุกองค์กร จะต้องมีปัญหาเกิดขึ้น แต่ด้วยการทำงานที่สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพและระบบทางทหารที่นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ผนวกกับโรงเรียนเดินเรือสากลเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงและผู้รับใบอนุญาตมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมถึงพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้ส่วนผสมและองค์ประกอบทั้งหมดลงตัว จึงทำให้สามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนสามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดด

  1. เป้าหมายและโครงการในอนาคตของโรงเรียนนับจากนี้ไป

โรงเรียนเดินเรือสากลเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงระดับสากล ซึ่งสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เทียบเคียงกับสถาบันชั้นแนวหน้าในต่างประเทศ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่โรงเรียนจะก้าวไปสู่เวทีแห่งสมาคมอาเซียนซึ่งจะเปิดปลายปีนี้ และยังมีโครงการที่จะจัดสถานสร้างสถานที่ฝึกอบรมด้านกิจการนอกชายฝั่ง (Offshore)  เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการประเภทนี้ในอนาคต

ทางทีมงานเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพที่มีและผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี โรงเรียนเดินเรือสากลนั้นจะสามารถพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง มีมาตรฐานการศึกษาระดับสูงและก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนทางด้านพาณิชยนาวีชั้นนำของประเทศไทยตลอดไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: